خط مشی

شرکت مهندسی گرانسا پارس با هدف طراحی، نظارت و اجرا ( EPC ) در زمينه پروژه های عمرانی و تاسیساتی و همچنین انجام کلیه فعالیتها در چارچوب وظایف مندرج در اساسنامه در جهت توسعه کشور و ارزش آفرینی برای ذینفعان ، چشم انداز خود را در راستاي استقرار سيستم مديريت يكپارچه (IMS)که همانا دستيابي به جايگاه یکی از صد شرکت برتر در حوزه فعالیت و ارتقاء جایگاه و رتبه بندی در سطح کشور مي باشد را از طريق تمرکز ويژه بر انتظارات کارفرمایان و ساير ذينفعان در سايه رعايت الزامات، قوانین و مقررات ملی و بین المللی و احترام به ارزشهاي درون سازماني و با محوريت اهداف کلان ذيل دنبال مي کند:
1- افزایش رضايت کارفرمایان با ارایه كيفيت برتر در بهینه ترین زمان ممکن.
2- ترویج فرهنگ کارفرما محوري براي درك نيازها و تحقق نيازمنديهاي کارفرمایان .
3- بهبود مستمر کارايي و اثر بخشي سيستم هاي مديريتي و فناوریهای نوین در راستاي بهبود عملكرد سازمان و برنامه ریزی و کنترل دقیق پروژه ها.
4- تمرکز بر اصل شايسته گزيني و دانایی محوری و تلاش در جهت ارتقای دانش فنی کارکنان، به عنوان با ارزش ترین سرمایه شرکت و تأثیر گذارترین عامل بر کیفیت خدمات ارایه شده.
5- افزایش سطح ایمنی و سلامت کارکنان جهت کاهش مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی.
6- تلاش در جهت کاهش پیامدهای زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع انرژی و ترویج فرهنگ مهندسی ارزش و توسعه پایدار.
مديريت ارشد شرکت با تعهد و حمايت کامل از ارکان اشاره شده ،کليه پرسنل را براي نيل به چشم انداز سازمان و حرکتي شايان توجه در مسير تحقق اهداف ترغيب نموده و به واسطه تناسب خط مشي به عنوان مسیول اصلي اين سيستم انتظار دارد کليه مديران، مسئولين و کارکنان ضمن احترام به ارکان فوق، همفکري و مشورت لازم در جهت بهبود مستمر و تداوم تناسب و کارايي اين سيستم ها (5S , HSE-MS , OHSAS 18001:2007 , ISO14001:2004 , ISO9001:2008) را به عنوان بستري جهت سرآمدي سرلوحه اقدامات خويش قرار دهند .

 

شرکت مهندسی گرانساپارس
خط مشي نظام آراستگي محيط كار (5S)

حديث : به دنبال سرعت در كار نباش ، بلكه كيفيت خوب را بجوي. امام علي (ع)

شرکت مهندسی گرانسا پارس در راستاي بهسازي و آراستگي فرآيند ها و محيط كاري خود ، ايجاد محيطي دلپذير و شاداب براي كاركنان، تسريع در انجام فعاليتها ، حذف اتلافها و كاهش ضايعات و در جهت قرار گرفتن در رده شرکت های برتر ایران ، موارد ذيل را در كليه ابعاد شرکت در نظر مي¬¬ گيرد:
1- شناسايي مستمر و پويايي اقلام غير ضروري و كم مصرف در فرآيند هاي شرکت و تعيين تكليف به موقع آنان
2- گسترش نظم و ترتيب در جهت تسريع فعاليتهاي شرکت
3- توسعه و پاكيزگي و آراستگي افراد ،اموال و محيط کار شرکت
4- حفظ و ارتقاء سطح ايمني و سلامت كار به منظور كنترل و كاهش مخاطرات شغلي كاركنان
5- جلب و افزايش رضايت مشتريان از طريق حفظ ، نگهداري ، استاندارد سازي و بهبود مستمر نظام آراستگي در شرکت
6- توسعه مشاركت و فرهنگ كار گروهي از طريق طرح ريزي ، تدوين ضوابط، آموزش، فرهنگ سازي و اجراي نظام آراستگي
مديريت شرکت مهندسی گرانسا پارس براجرا و بهبود نظام آراستگي به عنوان الگوي انتخابي متعهد بوده و حداكثر تلاش خود را خواهد نمود .
اين خط مشي هر سال يكبار مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.