تکمیل ، بهسازی و احداث باند دوم محور ملکشاهی – ایلام

عنوان پروژه:تکمیل ، بهسازی و احداث باند دوم محور ملکشاهی – ایلام

كارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

مشاور : مهندسین مشاور روژین

با توجه به حجم ترافیکی زیاد و موقعیت استراتژیک جاده ایلام به استان لرستان ، کوتاه ترین راه ارتباطی نواحی جنوب شرقی ایلام به استان لرستان و خوزستان می باشد و چهار خطه کردن آن و بهسازی این مسیر بسیار ضروری است.

مشخصات پروژه و عمليات انجام گرفته :

  • طول پروژه: 4/11 کیلومتر
  • حجم تقريبی خاکبرداری: 693000 مترمکعب
  • حجم تقريبی خاکریزی: 139000 مترمکعب
  • عملیات بتنی: 10000 متر مکعب
  • آرماتور بندی : 110 تن
  • قالب بندی: 5500 متر مربع
  • زیر اساس و اساس: 84000 متر مکعب
  • حجم آسفالت: 28000 متر مکعب