مدیریت کارآمد و سیستم مدیریت مناسب برای ارجاع:

در بخش رسیدگی و برآورد ، تهیه صورت وضعیت و برآورد پروژه ها با استفاده از تجربه متخصصان و استفاده از نرم افزارهای مرتبط (TEXA) ، TADBIR  و(TADKAR)  انجام می…

ادامه مطلب